top of page

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a platí pro objednání služeb na webových stránkách www.colorpix.space, které provozuje

 

fyzická osoba podnikající:

 

David Borovička ,
se sídlem Vrútecká 2764/1, Praha - Záběhlice, 141 00  
OSVČ je zapsán v živnostenském rejstříku Městským soudem v Praze, Č 283487

IČ: 05377790

Kontaktní údaje:
Adresa pro doručování: Růžová 19, Jablonec nad Nisou, 46601 
Telefon: 723 755 528
Kontakní e-mail: space@colorpix.cz 

 

Čísla účtů pro bezhotovostní platby:
Air Bank a.s. 1213768042 / 3030

(dále jen „Pronajímatel“)  

Obchodní podmínky

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti pronajímatele a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „nájemce“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.colorpix.space (dále je „fotoateliér“). 

2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

2. VZNIK SMLUVNÍCH VZTAHŮ

1. Pronajímatel je David Borovička, IČ: 05377790, se sídlem Vrútecká 2764/1, Praha 4, 141 00.

2. Nájemce je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s pronajímatelem nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Nájemce při zahájení obchodních vztahů předává pronajímateli pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky.

3. Právní vztahy pronajímatele s nájemcem výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

4. Pronajímatel je osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti); osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku)

5. Právní vztahy pronajímatele s nájemcem, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi pronajímatelem a objednávajícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

6. Individuální smlouva pronajímatele s nájemcem je nadřazena obchodním podmínkám.

 

3. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. Nájemce je oprávněn objednat službu u pronajímatele skrze webové stránky www.colorpix.space,

popř. telefonicky nebo e-mailem.

2. Návrhem k uzavření smlouvy je umístění nabízené služby pronajímatelem na webových stránkách www.colorpix.space. Smlouva vzniká odesláním objednávky, popř. telefonickou objednávkou nebo e-mailem nájemcem a přijetím objednávky pronajímatelem. Toto přijetí pronajímatel neprodleně potvrdí nájemci informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

3. Ceny uváděné na webových stránkách www.colorpix.space jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto pronajímatelem ve fotoateliéru nabízeny. Nájemce může službu absolvovat až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.

4. Pronajímatel akceptuje následující platební podmínky: platba převodem z účtu.

4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Veškeré nakládání s osobními údaji nájemce se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Nájemce svým svobodným rozhodnutím dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto portálu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Tento souhlas může objednávající kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou poskytnuta třetí straně.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Vzhledem k charakteru uzavření kupní smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má nájemce, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 72 hodin a více před začátkem služby. 

2. Pronajímatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, kdy nájemce neuhradí plnou výši kupní ceny 72 hodin před začátkem termínu.

6. STORNO POPLATKY

1. Službu je možné zrušit písemně (mailem). Při zrušení účasti v období kratším než 72 hodin před zahájením objednaného termínu se poplatek nevrací.

2. Při stornování služby 72 hodin a více před zahájením objednaného termínu, vám bude vráceno 100 % ze zaplacené částky a nebo si můžete vybrat jakýkoliv jiný termín.

3. Storno poplatek vám nebude účtován v případě, že za sebe seženete náhradníka. Finanční vyrovnání si však s náhradníkem řešíte sami.

7. PRÁVA A POVINNOSTI PRONAJÍMATELE A NÁJEMCE

1. Pronajímatel je povinen odevzdat nájemci předmět nájmu ve stavu způsobilém k smluvenému užívání a řádně plnit všechny svoje povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy. Ostatní práva a povinnosti pronajímatele vyplývají z právních předpisů upravujících nájem nebytových prostor.

2. Nájemce je povinen užívat předmět nájmu výhradně ke sjednanému účelu a v dohodnutém rozsahu. Nájemce je povinen seznámit s pravidly užívání fotoateliéru všechny osoby, kterým umožní do předmětu nájmu přístup.

 

3. Ve fotoateliéru je zakázáno:

- provádět jakékoliv činnosti, které by mohly způsobit škodu

- kouření
- jakkoliv manipulovat s otevřeným ohněm

- ponechávat děti bez dozoru

- focení/natáčení pornografického charakteru

- Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu, nebo jeho část, do užívání jakýmkoliv třetím osobám.

- Nájemce je povinnen překontrolovat si funkčnost a kompletnost techniky a vybavení, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

- Nájemce odpovídá pronajímateli za škodu, kterou způsobí na předmětu nájmu činností svou, svých zaměstnanců či osob, kterým umožnil do předmětu nájmu přístup. Nájemce se zavazuje způsobenou škodu pronajímateli neprodleně nahradit.
- Nájemce odpovídá po celé období trvání nájmu za poškození, zničení nebo ztrátu Techniky. V případě poškození Techniky je nájemce povinen uhradit pronajímateli částku odpovídající nákladům na opravu Techniky. V případě zničení nebo ztráty Techniky je nájemce povinen uhradit pronajímateli náklady na zakoupení nové srovnatelné Techniky.

- Nájemce je oprávněn sjednat si na vlastní náklady pojištění odpovědnosti za škody, které vzniknou na Technice nebo na majetku, zdraví nebo životě třetích osob v souvislosti s používáním Techniky a vybavení v období trvání nájmu.

- Nájemce není oprávněn Techniku jakkoliv opravovat nebo upravovat.

- Nájemce je povinen kdykoliv umožnit pronajímateli přístup do předmětu nájmu za účelem kontroly řádného užívání nájemcem.

- Nájemce je povinen při užívání předmětu nájmu dodržovat hygienické, bezpečnostní, ekologické, protipožární a další obecně závazné právní předpisy vztahující se k činnosti nájemce, vykonávané v předmětu nájmu.

- Nájemce přebírá veškerou odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví osob, kterým umožnil do předmětu nájmu přístup, stejně jako přebírá odpovědnost za svůj majetek do prostor vnesený.

- Při pronájmu za účelem pořízení videozáznamu (natáčení), pronajímatel nezaručuje čistotu zvukové stopy.

- Nábytek a interiérové vybavení se může lišit od vyobrazení v propagačních materiálech a mediích (webové stránky, Facebook, Instagram).

- Nájemce je povinen po skončení pronájmu vrátit pronajímateli předmět nájmu ve stavu v jakém jej převzal na počátku pronájmu.

- Pronajímatel si vyhrazuje právo na odmítnutí rezervace bez udání důvodu. Platba za pronájem bude v takovém případě bezodkladně vrácena na účet nájemce.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Všechna práva k webovým stránkám pronajímatele, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží pronajímateli. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu pronajímatele.

3. Znění obchodních podmínek může pronajímatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 1.11.2021. 

bottom of page